Заповядайте в  онлайн зоомагазин 'ZooWorld Online PetShop'!
 
 
 
 
 
 

За Контакти

Актуализиран стандарт за Цветни Канари - Класически меланин

Канарите от различните меланинови редове трябва ясно да показват различия в меланина типичен за отделния ред.

Класическия меланин е : Черен, Ахат, Кафяв, Исабела.

Черен ред

Черната птица е постигната чрез селекция, при която в щрихата не се вижда вече кафяв меланин. Това канарче показва в щриховия меланин максимално черен цвят, а рисуначният меланин е антрацитено сив. Широкият непрекъснат щрихов меланин започва от корена на човката и преминава през цялата глава и крилете. Маховата перушина / крила и опашка / показват плътно черно оцветяване, като остава един тесен кант за липохромно оцветяване /бяло, жълто,червено/.
Факторът мозайка променя цялото изражение на птиците от черния меланинов ред. Определено по-широките пера имат и съответно по-широки щрихи. Контрастът на щриха е подчертан от фактора "креда". Роговите части /човка крака, нокти / са черни.

Ахатов ред

Ахатовата птица е възникнала в резултат на мутация на меланина, който става по-светъл. Тя е наричана още разредена черна птица, при която също не се вижда кафяв меланин. Разреждането повлиява цвета на щрихата, която става антрацитено черна и прекъсната със сив рисуначен /фео/ меланин. Щриховият меланин започва от корена на човката, преминава през главата и фланговете. Перата са с антрацитово черна щриха, обкантена със сив рисуначен меланин. Поради разреждането на щриховия меланин зоните на липохромното оцветяване са по-широки и ясно очертани в сравнение с черната птица.


Мозайковият фактор променя цялото изражение на ахатовата птица. Определено по-широките пера имат и съответно по-широки щтрихи. Контрастът на щриха е подчертан от фактора "креда". Маховата перушина е антрацитено черна с малко по-широк липохромен /бял,жълг,червен / кант. Роговите части /човка крака, нокти / са сиви.

Кафяв ред

Кафявата птица е възникнала в резултат на мутация, при която черният меланин е превърнат в кафяв. Черен меланин не трябва да е виден, кафявият се разпростира по главата, гърба, крилата и гърдите.

Рисунъчният /фео/меланин е шоколадово кафяв. Щриховият меланин е тъмно кафяв, на гърба и фланговете се различава тонално от рисунъчния меланин. Щрихите са широки, непрекъснати. Започват от ко-рена на човката, преминават през главата и се разпростират по цялото тяло. Маховата перушина също е тъмно черна, с тънък кант от липо-хромно оцветяване.
Мозайковият фактор променя цялото изражение на кафявата птица. Определено по-широките пера имат и съответно по-широки щрихи. Контрастът на щриха е подчертан от фактора "креда ". Роговите части /човка крака, нокти / са кафеникави. За грешка се приема когато няма разлика между феомеланина и еомеланините.

Исабелова птица

 

Исабеловите птици са възникнали в резултат на комбинация между разреждащ меланина фактор и кафявия меланин. Тази птица се нарича и разреден кафяв канар. Мутацията повлиява кафявия щрихов меланин, който изсветлява, става по-тънък и е прекъснат със светъл рисунъчен меланин. Щриховият меланин започва от основата на човката, преминава през главата и фланговете. Маховите пера са светло кафяви, с по-светли рисуначни /фео / меланини. Маховата перушина е светла, с по-широки зони от липохромно оцветяване. Мозайковият фактор променя цялото изражение на исабеловата птица. Определено по-широките пера имат и съответно по-широки щрихи. Контрастът на щриха е подчертан от фактора "креда ". Рисунъчният меланин тук е много светъл. Роговите части са светли.

 

Канарите от различните меланинови редове трябва ясно да показват различия в меланина типичен за отделния ред.


Класическия меланин се подразделя на:

основен щрихов /ео/ и рисунъчен /фео/

Рисунъчният меланин е известен като кант /ивица/, който симетрично и равномерно обхваща периферията на перата. Меланинът започва от корена на човката и продължава странично по тялото. По фланговете си канарите трябва да имат изразени щрихи. Главата на канарчетата трябва да има типичен рисунък на щиглец. От подочието по целите горни части на гръкляна преминава гранична щриха, в миналото позната като ахатов мустак. Тази щриха трябва да е видна при всички меланинови редове. Областта на ушите и гръкляна са покрити с щрихов, но дифузен /ЕО/ меланин, не съвсем ясно очертан. Над окото в посока на врата също трябва да има тънка щриха от дифузен щрихов меланин.

Черните и кафяви птици имат широка непрекъсната щриха.
Ахатът и исабелът имат по-нежна и прекъсната щриха.

Дифузният щрихов меланин трябва да е видим по цялото тяло. Меланиновите канари, подобно на липохромните, могат да бъдат бели, жълти или червени.

Те в зависимост от структурата на перата си биват интензивни, шимели и мозайкови.

Структурата на перата се отбелязва като КАТЕГОРИЯ.
По отношение на цвета и категорията изискванията са същите, както при липохромните канари. Липохромното оцветяване трябва да е равномерно и с еднаква плътност. Под опашката се допуска да е по-слабо. Видът на основния, класически меланин променя изражението на липохромния цвят.
Меланиновите птици не трябва да имат просветлени петна /липса на меланин/, както в пуховата, така и в останалата перушина.
Роговите части /човка, крака, нокти/ са в тонове, съответстващи на основния вид меланин. Интензивните птици на базата на по-късата и тясна перушина имат по-тясна и фина щриха. Шимелите, които са с по-широка и по-дълга перушина имат по-широка и погруба щриха. Мозайковия фактор променя напълно изражението на птиците. Пошироките пера имат и много по-широки щрихи. Контрастът на щрихата е много по-голям поради фактора "креда". При меланиновите мозайки се изисква светла коремна област.


Черните и Кафявите канари показват максимум меланин, черен при черните птици и кафяв при кафявите . Щриховия меланин е разположен по цялото перо от основата до върха му. Рисунъчния меланин /Фео меланин наричан в миналото / е разположен по канта /ръба / на перото и е в по-светъл отенък. Маховите пера и тези на опашката са богати на меланин, съответстващ на вида и отговарящ по цвят на щриховия меланин .
Много тесен слой, подобен на пяна, е предоставен за липохромното оцветяване. При всички меланинови птици основният цвят на меланина трябва да бъде ясно изразен.
Ахатовите и исабеловите канари имат редуциран цвят на меланина, съответно ахатовия на черния и исабеловия на кафявия. Това касае щриховия меланин, който става по-тесен и прекъснат. Рисунъчния меланин /фео/ е със степен по светъл.


Превод на протокола на С.О.М
д-р Борис А. Велев кбн.

 
 
 
Горе
 
 

 

 

 

Copyright © 2007 - 2009 TO Еоод *всички права запазени*

>